Segunda, 27 Maio 2019
banner_top_2
Pakote Rede Sosial


Pakote rede sosial fo ba ita asesu baratu liu tan no exklusivu ba Facebook, Facebook Messenger no WhatsApp.

 

PakoteFolin
PlafondValidade
S02 $0.20 75 MB Loron 7
S05 $0.50 200 MB Loron 15
S1 $1 415 MB Loron 15
S2 $2 850 MB Loron 30
S10 $10 3 GB + 3 GB Loron 60

Nota:
- Pakote sira iha opsaun renovasaun automatiku.
- Atu komesa uza pakote internet, desliga dadus no liga fila fali.
- Disponivel ba kliente Pre-Pagu deit.Oinsa Atu Adere:

Bele adkiri pakote sira ne´é iu husi métodu sira tuir mai ne´é:

  • Haruka [Naran Pakote] ba 8302 (Ex. Hakerek S05 no haruka ba 8302)
  • Marka iha ita nia telemovel *#103*2*3*4#
  • Visita loja TT nian ida
  • Liu husi portal TT Live
  • Liga ba 172


Oinsa atu konsulta Plafond:

Atu konsulta saldo husi pakote bele liu husi metodu sira tuir mai ne'é:

  • Haruka SMS ho [RS] ba 8302
  • Marka iha ita nia telemovel *#102*3*2*3#
  • Visita loja TT nian ida
  • Liga ba 172
Atualisasaun ikus nian Kuarta, 15 Maio 2019 11:18